Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลห้วยยอด 

มีหมู่บ้านทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ดังนี้
 
 หมู่ที่ 1

บ้านตลาดห้วยยอด
 หมู่ที่ 2

บ้านยอดเคียน
 หมู่ที่ 3

บ้านควนหนังขำ
   หมู่ที่ 4

บ้านในเหยา
 หมู่ที่ 5

บ้านท่ามะปราง
 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 

     ประชากรจำนวนทั้งสิ้น 2,398 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 96 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 966 ครัวเรือน แยกเป็นชาย/หญิงดังนี้
 
ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม
บ้านตลาดห้วยยอด (ม.1)
บ้านยอดเคียน (ม.2) 
บ้านควนหนังขำ (ม.3) 
บ้านในเหยา (ม.4) 
บ้านท่ามะปราง (ม.5)
95
246
34
228
358
154
265
34
283
452
147
262
44
281
476
301
527
78
564
928
รวม 966 1,188 1,210 2,398
ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2558 ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 
วัด/สำนักสงฆ์
ศาลเจ้า
โบสถ์
จำนวน  1  แห่ง
จำนวน  4  แห่ง
จำนวน  -  แห่ง

การศึกษา

มีสถาบันการศึกษาภายในตำบล 1 แห่ง 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์  จำนวน  1  แห่ง

สาธารณสุข

ไม่มีสถานีอนามัยประจำตำบล
อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข้อมูลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย (ประจำปี 2550)
ตารางข้อมูลเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในตำบลห้วยยอด

 
ชื่อคดี จำนวนราย
1. ทำร้ายร่างกาย 
2. ลักทรัพย์ 
3. วิ่งราวทรัพย์ 
4. ชิงทรัพย์ 
5. ปล้นทรัพย์ 
6. ยาเสพติด 
7. วางเพลิง 
8. อุบัติเหตุ
1
2
-
-
-
1
-
8
ที่มา : สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยยอด

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th