Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 25 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1  : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  เป้าประสงค์  :  ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
  ตัวชี้วัด                                                                                      ค่าเป้าหมาย
   1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของถนนที่ได้รับการก่อสร้างและบูรณะการซ่อมแซม                 ร้อยละ  5
   2.ร้อยละของหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง                                                 ร้อยละ  80
   3.ร้อยละของถนนที่มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน                                      ร้อยละ  80
   4.ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ                             ร้อยละ  80
  กลยุทธ์
   1.ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
   2.พัฒนาระบบจราจรและผังเมือง
   3.พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
   4.ก่อสร้างปรับปรุงระบบการคมนาคมสู่แหล่งการท่องเที่ยว
   5.เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม
ป้าประสงค์  :  ประชาชนมีคุณภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ตัวชี้วัด                                                                                      ค่าเป้าหมาย
   1.ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสงเคราะห์                       ร้อยละ  80
   2.ร้อยละของประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับบริการและการดูแล                              ร้อยละ  80
   3.ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง                                             ร้อยละ  80
  กลยุทธ์
   1.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ
   2.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
   3.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
   4.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
   5.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิจัย การใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์
   6.ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ
   7.เพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ป้าประสงค์  :  ประชาชนได้รับการบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  ตัวชี้วัด                                                                                      ค่าเป้าหมาย
   1.ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ                                    ร้อยละ  80
   2.ร้อยละของคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการแก้ไข                                      ร้อยละ  80
  กลยุทธ์
   1.สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยและการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมมาภิบาล
   2.การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กรอื่น
   3.พัฒนาสมรรถภาพและศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาและบุคคลากรท้องถิ่น
   4.เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
                      สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ป้าประสงค์  :  ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน
  ตัวชี้วัด                                                                                      ค่าเป้าหมาย
   1.ร้อยละของป่าชุมชนที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ                             ร้อยละ  5
   2.ร้อยละที่ลดลงการบุกรุกป่าชุมชน                                                          ร้อยละ  5
   3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว                                                           ร้อยละ  5
   4.ร้อยละของหมู่บ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี                                                ร้อยละ 40
  กลยุทธ์
   1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   2.เฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   3.บำบัดและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
   5.บำบัดและการกำจัดขยะมูลฝอย
  
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ป้าประสงค์  :  1.ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป
                    2.ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมอันดีงามได้รับการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่
                      สืบไป
  ตัวชี้วัด                                                                                      ค่าเป้าหมาย
   1.ร้อยละภูมิปัญญาท้องถิ่นยังอยู่กับชุมชนตำบลห้วยยอด                                ร้อยละ  80
   2.ร้อยละศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมอันดีงามที่ได้รับการอนุรักษ์        ร้อยละ  80
  กลยุทธ์
   1.สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมอันดีงาม
   2.ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น
ป้าประสงค์  :  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
  ตัวชี้วัด                                                                                      ค่าเป้าหมาย
   1.ร้อยละของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา                                  ร้อยละ  1
   2.ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นต่อไร่                                        ร้อยละ  1
   3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการเกษตรที่ทำเกษตรกรอินทรีย์-ชีวภาพ                         ร้อยละ  1
   4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       ร้อยละ 1
  กลยุทธ์
   1.บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและดำเนินชีวิตตามแนว
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   3.ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ
   4.ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์
 
 
 
 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th