Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
E-Service - แจ้งคำร้องขอน้ำอุปโภค


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

03 ก.ค. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน

19 มิ.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ห้วยยอด เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยยอด

21 เม.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด กิจกรรมส่งมอบหนังสือ และเปิดที่ทำการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ประจำหมู่ที่ 1-5

21 เม.ย. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด กิจกรรมส่งมอบหนังสือ และเปิดที่ทำการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" อบต.ห้วยยอด

25 ก.พ. 2563
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด จัดประชุมประชาคม เพื่อร่วมกันวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดทำแผนชุมชนตำบลห้วยยอด ประจำปี 2563 ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยอด

09 ธ.ค. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด เข้าร่วมกิจกรรมตรังต้านโกง กับสำนักงาน ปปช. วันที่ 9 ธันวาคม 2562

01 ธ.ค. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยยอด ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

01 ต.ค. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด โครงการปลูกฝัง เผยแพร่ จริยธรรม คุณธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ของ อบต.ห้วยยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

01 ต.ค. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี 2562

02 ก.ย. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด โครงการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และผู้นำท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th