Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

26 มิ.ย. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด จัดประชุมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

03 มิ.ย. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

09 เม.ย. 2562
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด จัดประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 ตำบลห้วยยอด

25 ก.ค. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด จัดประชุมประชาคม เพื่อร่วมกันวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดทำแผนชุมชนตำบลห้วยยอด ของแต่ละหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5

17 ก.ค. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลห้วยยอด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ สามารถจัดทำงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง

01 พ.ค. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคไข้เลือดออก และการปฏิบัติตนเมื่อเป็นไข้

18 เม.ย. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561

15 ม.ค. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประหยัดพลังงานในสำนักงาน

04 ม.ค. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน

04 ม.ค. 2561
ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ขอรับบริจาคหนังสือ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th