Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
E-Service - แจ้งคำร้องขอน้ำอุปโภค
คู่มือประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 มิ.ย. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด สรุปจำนวนผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)
01 พ.ค. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด สรุปจำนวนผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
03 ต.ค. 2561 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด สรุปจำนวนผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21 ก.ค. 2558 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาทของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว
21 ก.ค. 2558 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว อปท.ถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
21 ก.ค. 2558 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
21 ก.ค. 2558 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
21 ก.ค. 2558 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 การณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
21 ก.ค. 2558 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด การขอรับการสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์
21 ก.ค. 2558 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th