Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติการดำเนินการกิจการประปา
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาท้องถิ่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประชาคมอาเซียน
เอกสารเผยแพร่ความรู้
กิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายเดือน
งบการเงินรายปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือประชาชน
E-Service - แจ้งคำร้องขอน้ำอุปโภค
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ก.ค. 2563 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
23 ธ.ค. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑–๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ )
01 ต.ค. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24 มิ.ย. 2562 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด การเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562
10 พ.ย. 2561 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ระเบียบการปฏิบัติราชการ อบต.ห้วยยอด
02 พ.ย. 2561 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
24 มิ.ย. 2560 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
24 มิ.ย. 2560 ตรัง ห้วยยอด อบต.ห้วยยอด ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7528-4637     E-mail : admin@huaiyot.go.th


www.huaiyot.go.th